Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden huur van huisje nr.11 op vakantiepark 't Wieskamp

 

De eigenaar informeert de huurder over het huurobject, prijzen en voorwaarden die voor de totstandkoming van de huurovereenkomst van belang zijn.


Reden van uw verblijf;

Deze recreatiewoning mag alleen gebruikt worden voor recreatieve doeleinden. 

De Betaling;

1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven.

2. De huurovereenkomst komt tot stand nadat de eigenaar een boeking per email heeft bevestigd en de huurder binnen 10 dagen de volledige huursom, of een gedeelte hiervan zoals is afgesproken, heeft voldaan.

3. De borg van 100 euro dient uiterlijk 10 dagen voor aanvangstdatum van de huurperiode te zijn voldaan.

a. De borgsom wordt binnen 2 weken na afloop van het verblijf terug gestort aan de huurder, onder aftrek van de kosten van toegebrachte schade, buitenproportionele vervuiling, defecten, ontbrekende inventaris of buitenproportioneel gebruik van de nutsvoorzieningen.

4. Wanneer de borg en de eventuele resterende huursom niet tijdig is ontvangen, wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden. De eigenaar is alsdan gerechtigd de annuleringskosten, als in 'Wijzigingen en annuleringen, punten 2a, 2b, 2c en 2d' bij de huurder in rekening te brengen.

De woning;

1. Het meenemen van huisdieren en binnen de woning roken is niet toegestaan.

a. Indien geconstateerd wordt dat er in de woning is gerookt of er dieren zijn toegelaten, dan zal de huurder aansprakelijk worden gesteld voor de extra reinigingskosten.

2. In de woning is overnachting door maximaal 5 personen toegestaan, waarvan maximaal 4 volwassenen. Bij overtreding wordt de huurovereenkomst ontbonden en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd. Huurder blijft de volledige huursom verschuldigd.

3. Het is niet toegestaan personen in de woning toe te laten, anders dan de eigenaar/beheerder en eventueel door hem aangewezen personen of vrienden, kennissen of familie van de huurder.

4. Het is niet toegestaan afgesloten ruimtes te openen en/of de vliering te betreden.

5. De woning en het terrein dient bij het verlaten afgesloten te worden. Bij diefstal of vermissing als gevolg van het niet nakomen van de instructies zal huurder voor de schade aansprakelijk worden gesteld.

6. Vuur mag slechts gestookt worden op de daarvoor aangewezen plaatsen en mits het is toegestaan door de brandweer en de beheerder van Vakantiepark 't Wieskamp.

7. Bij brand als gevolg van nalatigheid zal de huurder aansprakelijk worden gesteld voor de schade.

8. Normaal gebruik van water en elektra is kosteloos. Indien uit de meterstanden blijkt dat er sprake is van buitenproportioneel hoog verbruik dan zullen daarvoor kosten in rekening worden gebracht.

9. De eigenaar zorgt ervoor dat het verhuurde object in goed verzorgde staat beschikbaar wordt gesteld en dat de nutsvoorzieningen zijn aangesloten.

10. Bij aankomst controleert de huurder zelf of woning en inventaris compleet en onbeschadigd zijn. Als er iets beschadigd is of ontbreekt, dient de huurder dit binnen 24 uur na aankomst te melden aan de eigenaar. Deze zal zijn uiterste best doen het item te repareren of te vervangen.

11. Schade, defecten of vermissingen worden direct door de huurder aan de beheerder gemeld.

12. Huurder is aansprakelijk voor alle schade, defecten of vermissingen die door toedoen van de huurder zijn toegebracht.

13. Ingeval de kosten hoger zijn dan de borgsom is de huurder verplicht, binnen 4 werkdagen nadat een schadeclaim van de eigenaar is ontvangen, de kosten te hebben voldaan aan de eigenaar.

14. Tijdstip van vertrek wordt doorgegeven aan de eigenaar. Dit kan op het moment van vertrek per sms of whatsapp.

15. Serviesgoed, bestek en pannen met toebehoren dient door de huurder schoon teruggeplaatst te worden in de kasten.

a. Speelgoed dient schoon achtergelaten te worden.

b. Oven en koelkast dienen schoon te worden achtergelaten

c. Meubels dienen op hun oorspronkelijke plaats te worden teruggeplaatst.

16. Bij buitenproportionele vervuiling van de woning en/of het niet schoon achterlaten van keukengerei en keukenapparatuur kunnen er kosten in mindering gebracht worden op de borgsom.

Wijzigingen en annuleringen door de huurder;

1. Iedere annulering dient schriftelijk of per e-mail aan de eigenaar kenbaar gemaakt te worden.

2. Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

a. bij annulering meer dan 12 weken voor aanvang van het geboekte verblijf bent u 15% van de totale huursom verschuldigd.

b. bij annulering binnen de 12 en 8 weken vóór aanvang van het geboekte verblijf is een bedrag van 30% van de totale huursom verschuldigd.

c. bij annulering binnen de 8 weken tot 4 weken vóór aanvang van het geboekte verblijf is 60% van de totale huursom verschuldigd.

d. bij annulering binnen 4 weken voor aanvang is de totale huursom verschuldigd.

3. Bij latere betrekking of voortijdige beëindiging van het verblijf blijft de volledige huursom verschuldigd.

Na annulering is de verhuurder gerechtigd het vakantiehuisje direct door te verhuren.

Opzegging of wijziging door de eigenaar;

1. De eigenaar kan de huurovereenkomst opzeggen in de volgende gevallen:

a. in geval van overmacht zoals onder andere oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaar

b. wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden, die van zodanige aard zijn, dat verhuur van de woning onmogelijk wordt zoals onder andere diefstal van inventaris, vernielingen aan de woning.

2. Alle door de huurder betaalde bedragen voor de huur van de woning zullen binnen 2 weken teruggestort worden. De eigenaar is niet aansprakelijk voor eventuele schade die huurder lijdt als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor;

1. diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in de gehuurde vakantiewoning;

b. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de woning, tijdelijk uitval of storingen in en om de vakantiewoning van water – en /of energiehuishouding, wegwerkzaamheden en/of bouwwerkzaamheden rondom de vakantiewoning;

c. het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst in geval van overmacht. Hieronder wordt mede verstaan het geval dat, door de eigenaar ingeschakelde dienstverlener(s) en/of beheerder, waarvan de eigenaar afhankelijk is, nalatig blijven;

2. Noch de eigenaren, noch beheerder zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van het huurobject, inbegrepen inventaris, of ongevallen in en rond de woning.

3. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden.

4. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde woning zullen aan de huurder aanvullende kosten worden doorberekend.

5. Bij het samenstellen van de website en de informatie bij de woning, heeft de eigenaar veel zorg besteed aan de betrouwbaarheid en de juistheid van de gegevens. Desondanks kan de eigenaar de juistheid en volledigheid van deze informatie niet garanderen en derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden.

Klachten;

1. Ondanks de inspanningen van de eigenaar kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot de tijdelijk gehuurde vakantiewoning. Om uw mogelijke aanspraken op (gedeeltelijke) restitutie te behouden dient u ons te allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te vinden. Een vroegtijdig vertrek bevrijdt ons van iedere verplichting tot restitutie.

2. Mocht de klacht niet bevredigend kunnen worden opgelost, dan dient deze schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de eigenaar.

3. Op alle geschillen tussen verhuurder en huurder is Nederlands recht van toepassing.